Bulletin Archives

2020

5 January

12 January

19 January

26 January

2 February

9 February

16 February

23 February

1 March

8 March

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

27 January

3 February

17 February

24  February

3 March

10 March

17 March

24 March

Easter

28 April

5 May

12 May

19 May

26 May

2 June

9 June

16 June

 

4 August

11 August

18 August

25 August

1 September

8 September

15 September

22 September

29 September

6 October

13 October

27 October

3 November

10 November

17 November

24 November

01 December

08 December

15 December

22 December

 

 

2018

7 January

14 January

21 January

28 January

4 February

11 February

18 February

25 February

4 March

11 March

18 March

25 March

Easter

22 April

29 April

6 May

13 May

20 May

No Bulletin

3 June

10 June

17 June

24 June

1 July

8 July

15 July

22 July

29 July

5 August

12 August

19 August

26 August

2 September

30 September

7 October

21 October

28 October

4 November

11 November

18 November

25 November

2 December

9 December

 

2017

1 January

8 January

15 January

22 January

29 January

5 February

12 February

19 February

26 February

5 March

12 March

19 March

26 March

2 April

Palm Sunday

Easter

23 April

30 April

7 May

14 May

21 May

28 May

4 June

11 June

18 June

25 June

2 July

9 July

16 July

23 July

6 August

13 August

20 August

27 August

3 September

10 September

17 September

24 September

1 October

8 October

15 October

22 October

29 October

5 November

12 November

19 November

26 November

3 December

17 December

24 December

31 December

 

2016

3 January

10 January

17 January

24 January

31 January

7 February

14 February

21 February

28 February

6 March

13 March

20 March

27 March

3 April

10 April

17 April

24 April

1 May

8 May

15 May

22 May

29 May

5 June

12 June

19 June

26 June

3 July

10 July

17 July

24 July

31 July

7 August

14 August

21 August

28 August

4 September

11 September

18 September

25 September

2 October

9 October

23 October

30 October

6 November

13 November

20 November

27 November

4 December

11 December

18 December

25 December

 

2015

4 January

11 January

18 January

25 January

1 February

8 February

15 February

22 February

1 March

8 March

15 March

22 March

29 March

5 April

12 April

19 April

New York City

3 May

Washington, DC

17 May

24 May

31 May

7 June

14 June

21 June

5 July

12 July

19 July

26 July

2 August

9 August

16 August

23 August

30 August

6 September

13 September

20 September

27 September

4 October

11 October

18 October

25 October

1 November

8 November

15 November

22 November

29 November

6 December

13 December

20 December

27 December

 

2014

5 January

12 January

19 January

26 January

2 February

9 February

16 February

23 February

2 March

9 March

16 March

23 March

30 March

6 April

13 April

20 April Easter

27 April

4 May

11 May

18 May

25 May

1 June

8 June

15 June

22 June

29 June

6 July

13 July

20 July

27 July

3 August

10 August

17 August

24 August

31 August

7 September

14 September

21 September

28 September

5 October

12 October

19 October

26 October

2 November

9 November

16 November

23 November

30 November

7 December

14 December

21 December

28 December

 

2013

6 January

13 January

20 January

27 January

3 February

10 February

17 February

24 February

3 March

10 March

17 March

24 March

31 March Easter

7 April

14  April

21  April

28  April

5 May

12 May

19 May

26 May

2 June

9 June

16 June

23 June

30 June

7 July

14 July

21 July

28 July

4 August

11 August

18 August

25 August

No Bulletin

8 September

15 September

22 September

29 September

6 October

13 October

20 October

27 October

3 November

10 November

17 November

24 November

1 December

8 December

15 December

22 December

29 December

 

2012

1 January

8 January

15 January

22 January

29 January

5 February

12 February

19 February

26 February

4 March

11 March

18 March

25 March

Palm Sunday

8  April Easter Sunday

15 April

22 April

29 April

6 May

13 May

20 May

27 May

3 June

10 June

17 June

24 June

1 July

8 July

15 July

22 July

29 July

5 August

12 August

19 August

26 August

2 September

9 September

16 September

23 September

30 September

7 October

14 October

21 October

28 October

4 November

11 November

18 November

25 November

2 December

9 December

16 December

23 December

30 December

 

2011

2 January

9 January

16 January

23 January

30 January

6 February

13 February

20 February

27 February

7 March

13 March

20 March

27 March

3 April

10 April

17 April Palm Sunday

24 April Easter Sunday

1 May

8 May

15 May

22 May

29 May

5 June

12 June

19 June

26 June

3 July

10 July

17 July

24 July

31 July

7 August

14 August

21 August

28 August

4 September

11 September

18 September

25 September

2 October

9 October

16 October

23 October

30 October

6 November

13 November

20 November

27 November

4 December

11 December

18 December

25 December

 

2010

3 January

10 January

17 January

24 January

31 January

7 February

14 February

21 February

28 February

7 March

14 March

21 March

28 March Palm Sunday

4 April Easter Sunday

11 April

18 April

25 April

2 May

9 May

16 May

23 May

30 May

6 June

13 June

20 June

27 June

4 July

11 July

18 July

25 July 

1 August

8 August

15 August

22 August

29 August

5 September

12 September

19 September

26 September

3 October

10 October

17 October

24 October

31 October

7 November

14 November

21 November

28 November

5 December

12 December

19 December

26 December

 

2009

4 January

11 January

18 January

25 January

 1 February

8 February

15 February

22 February

1 March

8 March

15 March

22 March

29 March

5 April Palm Sunday

12 April Easter sunday

19 April

26 April

3 May

10 May

17 May

24 May

31 May

7 June

14 June

21 June

28 June

5 July

12 July

19 July

26 July

2 August

9 August

16 August

23 August

30 August

6 September

13 September

20 September

27 September

4 October

11 October

18 October

25 October

1 November

8 November

15 November

22 November

29 November

6 December 

13 December

20 December

27 December

 

2008

6 January

13 January

20 January

27 January

3 February

10 February

17 February

24 February

2 March

9 March

16 March Palm Sunday

23 March Easter Sunday

30 March

6 April

13 April

20 April

27 April

4 May

11 May

18 May

25 May

 1 June

8 June

15 June

22 June

29 June

6 July

13 July

20 July

27 July

3 August

10 August

17 August

24 August

31 August

 7 September

14 September

21 September

28 September

5 October

12 October

19 October

26 October

 2 November

9  November

16  November

23  November

30  November

7 December

14 December

21 December

28 December

 

2007

7 January

21 January

 11 February

18 February

 11 March

18 March

25 March

12 April Palm Sunday

15 April Easter

22 April

29 April

13 May

20 May

27 May

3 June

10 June

17 June

24 June

1 July

8 July

15 July

22 July

29 July

5 August

19 August

26 August

2 September

9 September

23 September

30 September

Vehapar's Visit

14 October

21 October

28 October

 4  November

11  November

18  November

25  November

 2 December

9 December

16 December

23 December

30 December